• Vít Votroubek

Cesta k ideálnej NGO

Vít sa prostredníctvom EduEra zúčastnil tréningového kurzu Path to the ideal NGO v Estónsku. Prečo bol aj týždeň málo a či dokáže skúsenosť z marketingu pomôcť pri budovaní NGO sa dozviete v jeho reporte.

Tréninkový kurz Path to the Ideal NGO, jak už název napovídá, nás směřoval k cestě ve formě udržitelně fungující neziskové organizace od celkové strategie až po konkrétní praktické aspekty. Toto komplexní téma jsme intenzivně probírali v průběhu sedmi dní společně s dalšími účastníky z Estonska, Portugalska, Španělska, Rumunska a Lotyšska.

První den se nesl ve znamení společného poznávání a představení celého projektu. Velký důraz byl kladen na seznámení se s programem Erasmus+ v celé jeho škále. Vzájemně jsme sdíleli zkušenosti z různých typů projektů financovanými tímto grantem. Dozvěděl jsem se spoustu užitečných informací i o méně známých možnostech projektů v rámci Evropského Sboru Solidarity. Odpolední program se orientoval více na gamifikaci předchozích poznatků. Jednalo se o aktivitu založenou na kopii naprosto stejné prostorové kompozice z kostek stavebnice. Ovšem přenesení tohoto uspořádání bylo realizováno skrz za sebou sedící osoby a to pouze slovní formou. Museli jsme najít cestu jasného a efektivního jazyka. To krásně ilustrovalo rozdílnost v chápání stejného problému různými lidmi. A právě jednotliví členové organizací jsou základním kamenem, s těmi je potřeba pracovat a umět je motivovat. Na tomto cvičení jsme pochopili nakolik je důležité mít konzistentní chápání vize a mise. Následně nám to posloužilo k prouhloubení vzájemné kooperace. Ve třech na sobě nezávislích týmech jsme stavěli most z omezeného množství materiálu. Ke komunikaci mezi týmy jsme mohli použít jen dva meetingy a zprávy zprostředkované skrz organizátory. Byla to velká výzva, která nás nutila kreativně zvolit úsporné formy komunikace a stmelit tým. S tím souvisí teorie 3P, tedy trojúhelník Person – Purpose – Process. Mnoho organizací se příliš zaměŕuje na procesy, avšak zapomíná na potřeby svých členů.

Následující den jsme představili naše organizace pomocí plakátů prezentující hodnoty, mise, vize a cíle. Zvlášť důraz byl kladen na misi, ta je totiž spojena s naší vnitřní motivací. Pro lepší pochopení jsme si vytvořili svůj portrét, který nás osobně charakterizuje. Tato substance našich hodnot a postojů nám pomohla vytyčit hlavní milníky ve formování či aktualizaci našich organizací. Mě osobně to pomohlo utřídit si momenty, které jsou pro mě autenické a které je potřeba nutně prioritizovat. To, jakými jsme osobnostmi a lídry je esenciálne nezbytné pro naši iniciativu. Ostatně dále jsme si zkusili ve dvojicích předávat a přijímat feedback ve vztahu k našemu procesu učení, ve jakých fázích přecházíme z pozice žáka k pozici učitele.

Další den jsme šli více do houbky, zabývali jsme se finančními zdroji a marketingem. Pojem Avataru zde hraje důležitou roli. Co je to ten Avatar? Jedná se o všeobecnou esenci nejčastějšího uživatele ve vztahu k dané organizaci. Je to vtělesnění typických charakteristik do jedné osoby. Jedna z trenérek nás uvedla do této problematiky přes její bohaté zkušenosti z oblasti marketingu. Mimochodem, právě propojení účasti osoby z marketingové praxe s neformálním vzděláváním přináší nové neotřlé pohledy na věc. Podrobněji jsme se u pozice takzvaného klientského avatara zabývali aspekty od formálních informací, přes potřeby, hlubší hodnoty, sny až po výzvy. Právě toto podrobné nadefinování nám pomohlo ujasnit si našeho zákazníka a zpětně tak aktualizovat naši misi. Ano, misi bychom měli být schopni srozumitelně shrnout v maximálně třech řádcích jak je tomu například u světově známých značek. Podle toho totiž budujeme náš produkt.

Následující den byl zaměřen na problematiku lidských zdrojů a specifických potřeb. Zde je právě velké úskalí v nepochopení potřeb včech členů týmu. Představili jsme si Rogerův žebřík participace. Právě v neziskovém sektoru je potřeba mnohem víc pracovat se zapojením lidí a jejich vnitřní motivací. Vnější formy motivace mohou selhat, tento žebřík nám může pomoci odhadnout jak velkou míru iniciativy ponecháváme členům týmu a nakolik hrozí i nevědomky, že jsou v pozici tzv. Dekorace. Jak bylo ukázáno potom, hraje to též důležitou roli v designování naší kampaně. Dnes klasické formy marketingu jsou nahrazovány novými právě s použitím znalostí z neformálního sektoru, sociologie a psychologie. Načež nám představili osobní značku a proces jak ji definovat. Odpoledne jsme formou konceptu živé knihovny vyslechli zajímavé prezentace čtyř hostů z různých organizací od muzea počítačů až po spolek pracující s drogově závislými. Byla možnost se ptát na jejich zkušenosti a postřehnout stěžejní aspekty jejich úspěchu.

V dalším bloku jsme se zaměřili na plánovací nástroje jako SWOT analýza, SMART cíle, schéma důležitosti ve vztahu k neodkladnosti, model AIDA. Po teoretické části jsme každý formou krátké scénky předvedl na základě nových poznatků aktualizovanou verzi našich organizací. Tento den byly reflexe formou velké kresby stromu, kdy si každý mohl nakreslit na společný papír své pocity. Předposlední den jsme v týmech shromáždili veškeré materiály za účelem tvorby uceleného bookletu jako hlavního výstupu celého projektu. Sumarizace všech poznatků nám pomohla si zpětně utřídit jak formovat naše organizace do budoucna. Poslední den projektu byl ve znamení sdílení nabytých kompetencí, předávání youthpassů, a loučení. Za sebe musím říct, že týden byl málo, prostřednictví mnoha aha momentů jsem příšel na to jak aktualizovat svou iniciativu a dále ji rozvíjet, a na to není nikdy dost času. Chtěl bych tímto poděkovat organizaci EduEra a organizátorům, že jsem se mohl projektu účastnit a též sdílet své postřehy.